System error message

Els ordinadors són cadalternative criticism defacing empowerment protest social justice social struggle society stickera cop més part central de la nostra vida i amb ells els seus habituals missatges d’error del sistema. Missatges d’error que la majoria de vegades ignorem de la mateixa manera que ignorem totes les senyals que ens indiquen que el sistema que regeix la nostra societat és erroni perquè és perversament injust. Un sistema que funciona a la perfecció per una minoria de paràsits socials que s’aprofiten del sentiment d’indefensió apresa de part del poble que ells mateixos potencien. És a les nostres mans prendre consciència de la nostra situació deixant d’ignorar aquests missatges d’error i treballant per crear una realitat social cada cop més justa.

alternative criticism defacing empowerment protest social justice social struggle society stickerAquesta és la nostra primera creació per al bombardeig artivista de les pantalles del sistema (caixers automàtics, màquines expenedores, televisors,..). El desig és fer-ne una difusió com més massiva possible i potencialment viral tan al carrer com sobretot a la xarxa. Aquesta intervenció no es limita ni a un instant ni a un espai determinats sinó tot el contrari. Per tot això us animem a difondre-la! Sigueu imaginatius i envieu-nos fotos!alternative criticism defacing empowerment protest social justice social struggle society sticker

Los ordenadores son cada vez más parte central de nuestra vida y con ellos sus habituales mensajes de error del sistema. Mensajes de error que la mayoría de veces ignoramos de la misma forma que ignoramos todas las señales que nos indican que el sistema que rige nuestra sociedad es erróneo porque es perversamente injusto. Un sistema que funciona a la perfección para una minoría de parásitos sociales que se aprovechan del sentimiento de indefensión aprendida de parte del pueblo que ellos mismos potencian. Está en nuestras manos tomar consciencia de nuestra situación dejando de ignorar estos mensajes de error y trabajando para crear una realidad social cada vez más justa.

alternative criticism defacing empowerment protest social justice social struggle society stickerÉsta es nuestra primera creación para el bombardeo artivista de las pantallas del sistema (cajeros automáticos, máquinas expendedoras, televisores,..). El deseo es darle una difusión lo más masiva posible y potencialmente viral tanto en la calle como sobretodo en la red. Esta intervención no se limita ni a un instante ni a un espacio determinados sinó todo lo contrario. Por todo esto os animamos a difundirla! Sed imaginativos y mandadnos fotos!

alternative criticism defacing empowerment protest social justice social struggle society stickerComputers are becoming more and more central to our life and with them their usual system error messages. Error messages that we ignore most of the time as we ignore all signals that indicate that the system that rules our society is erroneous because it is perversely unjust. A system that works perfectly for a minority of social parasites that profit from the feeling of learned helplessness of part of the people that they themselves favour. It is in our hands to become aware of our situation by not ignoring the error messages anymore and working to create a social reality growing more and more just every day.

This is our first artwork for artivist bombing of the screens of the system (ATM, vending machines, TVs,..). Our desire is to give it as much spreading as possible and potencially viral both in the street and especially on the net. This intervention is not limited to a specific time or a space, quite the opposite. For all that we encourage you to spread it! Be imaginative and send us pictures!

MaterialEnganxina #1, Sticker #1, Enganxina #2, Sticker #2

Acció! Fotos: #1, #2, #3 / Vídeos: #1

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s