Prou especisme!

animal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zooLa prohibició de les corridas a Catalunya ha estat utilitzada dins del discurs populista de confrontació Catalunya-Espanya per ambdues parts. Des de l’estat espanyol s’ha venut la idea de que la prohibició es basava exclusivament en el dubtós argument de que les corridas són una tradició espanyola i no catalana. Si bé l’argument és en efecte dubtós, és discutible que s’hagi utilitzat com a tal, i en tot cas el que no és cert és que hagi estat l’únic. Per part de les institucions catalanes s’ha presentat la mesura com una defensa dels drets dels animals. Si bé és cert que la prohibició protegeix els braus del maltracte, la tortura i l’assassinat de les corridas, hi ha altres tradicions similars, com ara el bou embolat, en les que l’animal també és torturat però que no han sigut incloses en la prohibició perquè malauradament estan més arrelades al territori català.

Des de l’Artgot hem volgut denunciar aquesta situació de manipulació per part del poder i aprofitar per ampliar el discurs a la defensa dels drets de tots els animals i a la lluita contra l’especisme que actualment domina la societat.

animal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zooanimal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zoo

La prohibición de las corridas en Catalunya ha sido utilizada dentro del discurso populista de confrontación Catalunya-España por ambas partes. Desde el estado español se ha vendido la idea de que la prohibición se basaba exclusivamente en el dudoso argumento de que las corridas son una tradición española y no catalana. Si bien el argumento es en efecto dudoso, es discutible que se haya utilizado como tal y en cualquier caso no es cierto que haya sido el único. Por parte de las instituciones catalanas se ha presentado la medida como una defensa de los derechos de los animales. Si bien es cierto que la prohibición protege a los toros del maltrato, la tortura y el asesinato de las corridas, hay otras tradiciones similares, como el toro embolado, en las que el animal también es torturado pero que no han sido incluidas en la prohibición porque por desgracia están más arraigadas en el territorio catalán.

Desde l’Artgot hemos querido denunciar esta situación de manipulación por parte del poder y aprovechar para ampliar el discurso a la defensa de los derechos de todos los animales y a la lucha contra el especismo que actualmente domina la sociedad.

animal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zooanimal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zoo

The prohibition of the corridas in Catalunya has been used within the populist discourse of Catalunya-Espanya confrontation by both sides. The Spanish state tried to sell the idea that the prohibition was based exclusively in the uncertain argument that the corridas are a Spanish tradition and not a Catalan one. Whereas this argument is indeed uncertain, whether it has been used or not is arguable, and in any case it is not true that it has been the only one. Catalan institutions have presented the measure as a defence of animal rights. While it is true that the prohibition protects bulls from the mistreatment, torture, and slaughter of the corridas, there are other similar traditions, such as the “bou embolat” (a bull with fire balls on its horns), in which the animal is also tortured, that have not been included in the prohibition because unfortunately they are more rooted in the Catalan territory.

L’Artgot wanted to denounce this situation of manipulation by the power and take the chance to expand the discourse to the defence of animal rights’ and the struggle against speciesism that presently dominates society.

animal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zooanimal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zoo

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s