Res a celebrar

Cada 12 d’octubre a l’es12 d’octubre, 12-O, 12O, antifascism, antifeixisme, colonialism, colonialisme, espanyolisme, fascism, fascismo, feixisme, imperialism, imperialisme, res a celebrartat monàrquic espanyol la dreta i la ultradreta, la caspa i l’espanyolisme ranci commemoren el dia de la hispanitat i llueixen amb orgull el seu feixisme. A Madrid l’exèrcit imperialista espanyol, liderat per la casa reial i amb el suport de la casta política espanyola, treu pit treien els tancs i la cabra a passejar per celebrar la grandesa del seu regne. Una “grandesa” fonamentada en l’assassinat d’éssers humans i el genocidi de cultures que continua avui dia amb invasions com les de l’Iraq, l’Afganistan,.. Malauradament l’imperialisme post-colonial no és ni molt menys exclusiu de l’estat espanyol. El seu màxim exponent avui en dia són els Estats Units, però estats com França, el Regne Unit o Alemanya no es queden enrere.

A Barcelona, ja és habitual l’arribada d’espanyolistes de la resta de l’estat per sumar-se als grupúscles cada cop més organitzats a casa nostra (per exemple el Casal Tramuntana) i als partits polítics de (d’ultra)dreta (PxC, PP, C’s, Democracia Nacional,..) en diversos actes amb lemes i consignes feixistes i d’imposició autoritària, en defensa de la unitat de l’estat i del status quo en general i en oposició frontal a qualsevol expressió de llibertat nacional com ara l’exerció del dret a l’autodeterminació o de la reclamació de sobirania popular en qualsevol àmbit de la vida personal i col·lectiva (per exemple el dret a l’avortament).

12 d’octubre, 12-O, 12O, antifascism, antifeixisme, colonialism, colonialisme, espanyolisme, fascism, fascismo, feixisme, imperialism, imperialisme, res a celebrarDavant d’aquestes demostracions de feixisme pur i dur, l’antifeixisme s’organitza per respondre i plantar cara amb actes, concentracions i manifestacions durant tot el dia però també els dies anteriors. Pel que fa a les institucions catalanes, es limiten bàsicament al silenci. Aquest any el govern de la Generalitat ha prohibit la incorporació d’un nou tram de la manifestació feixista principal (que pretenia desfilar pel centre mateix del barri de Sants) però ha permès que es realitzés amb el recorregut típic de cada any. La pressió popular del veïnat de Sants ja fa anys que va aconseguir impedir les concentracions feixistes a la plaça dels Països Catalans i afortunadament això no ha canviat. Tot i així, el màxim representant de les institucions catalanes, el president de la Generalitat Artur Mas va assistir el 13 d’octubre a Tarragona a la beatificació de membres de l’esglèsia catòlica que va recolzar el cop d’estat feixista i el règim franquista.

Com a col·lectiu antifeixista, AI hem volgut fer la nostra contribució a la lluita. A més de les pintades amb lemes com “Imperialisme és feixisme. L’opressió continua. 12-O RES A CELEBRAR!” i com que la lluita contra l’espanyolisme opressor ja la tracten molts altres col·lectius, AI vam voler destacar la incoherència en el discurs de l’independentisme català burgès que es redueix a reclamar un estat propi anàleg al que és l’actual estat espanyol però en versió catalana. Per això ens vam inspirar en el video titulat CC13 de les companyes de ContraInfos on es mostren una seguit de monuments de Barcelona dedicats a membres de la burgesia catalana que es van enriquir a base del comerç amb persones esclavitzades amb les colònies d’ultramar (Joan Güell i Ferrer o Antoni López i López) o que van tenir un paper destacat en la repressió racista contra aquestes comunitats esclavitzades en aquestes mateixes colònies (Joan Prim i Prats). També vam deixar la nostra empremta al monument a Colom que no deixa de ser un símbol de la invasió i el saqueig del continent americà que, lluny de ser descobert per aquest personatge ja comptava amb cultures locals que el colonialisme europeu va voler anihilar.

Cada 12 de octubre en el estado monárquico español la derecha y la ultraderecha, la caspa y el españolismo rancio conmemoran el dia de la hispanidad y lucen con orgullo su fascismo. En Madrid el ejército imperialista español, liderado por la casa real y con el 12 d’octubre, 12-O, 12O, antifascism, antifeixisme, colonialism, colonialisme, espanyolisme, fascism, fascismo, feixisme, imperialism, imperialisme, res a celebrarapoyo de la casta política española, saca pecho sacando los tanques y la cabra a pasear para celebrar la grandeza de su reino. Una “grandeza” fundamentada en el asesinato de seres humanos y el genocidio de culturas que continua hoy día con invasiones como las de Irak, Afganistán,.. Por desgracias el imperialismo post-colonial no es ni mucho menos exclusivo del estado español. Su máximo exponente hoy por hoy son los Estados Unidos, pero estados como Francia, Reino Unido o Alemania no se quedan atrás.

En Barcelona, ya es habitual la llegada de españolistas del resto del estado para sumarse a los grupúsculos cada vez más organizados locales (por ejemplo el Casal Tramuntana) y los partidos políticos de (ultra)derecha (PxC, PP, C’s, Democracia Nacional,..) en varios actos con lemas y consignas fascistas y de imposición autoritaria, en defensa de la unidad del estado y del status quo en general y en oposición frontal a cualquier expresión de libertad nacional como por ejemplo el derecho a la autodeterminación o la de la reclamación de soberanía popular en cualquier ámbito de la vida personal y colectiva (por ejemplo el derecho al aborto).

Frente a estas demostraciones de fascismo puro y duro, el antifascismo se organiza para responder y plantar cara con actos, concentraciones y manifestaciones durante todo el dia pero también los días anteriores. En lo que respecta a las instituciones catalanas, se limitan básicamente al silencio. Este año el gobierno de la Generalitat ha prohibido la incorporación de un nuevo tramo 12 d’octubre, 12-O, 12O, antifascism, antifeixisme, colonialism, colonialisme, espanyolisme, fascism, fascismo, feixisme, imperialism, imperialisme, res a celebrara la manifestación fascista principal (que pretendia desfilar por el centro mismo del barrio de Sants) pero ha permitido que se realizara con el recorrido típico de cada año. La presión popular de los vecinos y vecinas de Sants ya hace años que logro impedir las concentraciones fascistas en la plaza dels Països Catalans y afortunadamente esto no ha cambiado. A pesar de ello, el máximo responsable de las instituciones catalanas, el presidente de la Generalitat Artur Mas asistió el 13 de octubre en Tarragona a la beatificación de miembros de la iglesia católica que apoyo el golpe de estado fascista y el regimen franquista.

Como colectivo antifascista, AI hemos querido hacer nuestra contribución a la lucha. Además de las pintadas con lemas como “Imperialisme és feixisme. L’opressió continua. 12-O RES A CELEBRAR!” y visto que la lucha contra el españolismo opresor ya la tratan muchos otros colectivos, AI quisimos destacar la incoherencia en el discurso independentista catalán burgués que se reduce a reclamar un etado propio análogo al que es el actual estado español pero en versión catalana. Por eso nos inspiramos en el video titulado CC13 de las compañeras de ContraInfos donde se muestra una serie de monumentos de Barcelona dedicados a miembros de la burguesía catalana que se enriquecieron a base del comercio con personas esclavizadas con las colonias de ultramar (Joan Güell i Ferrer o Antoni López i López) o que tuvieron un papel destacado en la represión contra estas comunidades esclavizadas en estas mismas colonias (Joan Prim i Prats). También dejamos nuestra huella en el monumento a Colón que no deja de ser un símbolo de la invasión y el saqueo del continente americano que lejos de ser descubierto por este personaje, ya contaba con la presencia de culturas locales que el colonialismo quiso aniquilar.

12 d’octubre, 12-O, 12O, antifascism, antifeixisme, colonialism, colonialisme, espanyolisme, fascism, fascismo, feixisme, imperialism, imperialisme, res a celebrarEvery October 12 in the monarchic Spanish state the right and far right sectors, the trash and the rank “espanyolisme” commemorate Columbus Day and proudly wear their fascism. In Madrid, the Spanish imperialist army, led by the royal house and supported by the caste of Spanish politicians, make their tanks and the goat parade to celebrate the greatness of their kingdom. A “greatness” based on the murder of human beings and on the genocide of cultures that continues today with the invasions of Iraq, Afghanistan,.. Unfortunately this post-colonialist imperialism is far from being exclusive of Spain, its greatest exponent today is the United States, but states such as France, the United Kingdom and Germany are not far behind.

In Barcelona, “espanyolistes” from the rest of the state usually arrive to join the increasingly organized local fascist groups (e.g. Casal Tramuntana) and (far) right wing political parties (PXC , PP , C ‘s, Democracia Nacional, ..) in various events with mottos and slogans of fascist and authoritarian imposition, in defense of the unity of the state and the status quo in general, and in opposition to any expression of national freedom such as the right to self-determination or any claim of sovereignty in any areas of personal and collective life (for instance the right to abortion).

12 d’octubre, 12-O, 12O, antifascism, antifeixisme, colonialism, colonialisme, espanyolisme, fascism, fascismo, feixisme, imperialism, imperialisme, res a celebrarAgainst these demonstrations of bare fascism, antifascist groups organize events, rallies and demonstrations throughout the day but also during the previous days. As for the Catalan institutions, they limit themselves mainly to silence. This year the government of Catalonia has banned the extension of the main fascist demonstration (which sought to march right through the center of Sants, a working-class neighbourhood) but it allowed the demonstration to be held with the typical itinerary of each year. Years of popular pressure in the neighbourhood of Sants managed to prevent fascist concentrations in the Països Catalans square and fortunately this has not changed. However, on 13 October the main representative of the Catalan institutions, the president of the government of Catalonia (la Generalitat), attended the beatification in Tarragona of the Catholic church members who supported the fascist coup d’état and Franco’s regime.

As an antifascist collective, AI wanted to make our contribution to the antifascist struggle. Besides painting some walls with slogans such as “Imperialism is fascism. Oppression continues. 12-O NOTHING TO CELEBRATE!” and as the fight against oppressive “espanyolisme” is already treated by many other groups, AI wished to highlight an inconsistency in the discourse of Catalan bourgeois independentism which is reduced to a claim for a state that is analogous to the current Spanish state, but in Catalan version. We were inspired by a video entitled CC13 created by the colleagues of ContraInfos that shows a series of monuments in Barcelona dedicated to members of the Catalan bourgeoisie who enriched themselves with the trade of enslaved people with the overseas colonies (Joan Güell i Ferrer, Antonio Lopez i Lopez) or who played a major role in the racist repression of these enslaved communities in this same colonies (Joan Prim i Prats). We also left a mark at the Columbus monument that is a symbol of the invasion and plundering of the American continent, that far from being discovered by this personality, already had local cultures that European colonialism wanted to annihilate.

Nota: la última imatge és un muntatge en la que hem situat el cartell en la posició aproximada on el vam enganxar perquè molt probablement els mateixos que van col·locar l’enganxina de l’estanquera ens el van arrencar. – La última imagen es un montaje en el que hemos situado el cartel en la posición aproximada donde lo pegamos porque muy probablemente los mismos que colocaron la pegatina de la estanquera nos lo arrancaron. – The last image is a monatge in which we have located the poster in the approximate position where we stuck it because most likely it was removed by the same people who put the “estanquera” sticker.

Material Cartells: #1 #2 #3 #4

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s