A.C.A.B.

Igual que la resta de formes de repressió que l’estat burgès utilitza contra la dissidència, la brutalitat policial -i la impunitat que l’acompanya- pròpia dels sistemes autoritaris va en augment les èpoques de crisi capitalista. Ho hem vist a Barcelona, que per a la majoria és cada cop més Karcelona per molt que el poder ho maquilli i vengui la Barcelona “maca”, d’aparadors, de postals i de souvenirs cutres. Però també ho hem vist arreu.

acab, a.c.a.b., police brutality, repression, oppression, murder, impunity, powerAquesta és la nostra obra per denunciar l’eina d’opressió que és la policia. Perquè l’autoritat imposada necessita de la força bruta, entre d’altres, per mantenir-se en el poder anihilant qualsevol iniciativa que qüestioni activament els seus privilegis. La policia (tots els cossos de “seguretat” de l’estat) ajuden a sustentar la injustícia social intimidant-nos, torturant-nos i assassinant-nos per ordre de les elits econòmico-polítiques. No són els herois del poble que el poder vol vendre’ns, són els seus mercenaris disposats a qualsevol cosa per garantir els interessos dels amos.

acab, a.c.a.b., police brutality, repression, oppression, murder, impunity, powerL’única revolució real serà aquella que ens porti a una nova forma social que no inclogui ni aquest element repressiu ni cap altre. Per això cal que ens adonem de que colze a colze podem viure, no només sobreviure com a individus aïllats. Cooperant, col·laborant, compartint,.. podem anul·lar la competitivitat capitalista i aconseguir un present per a totxs.

La sang de les víctimes de la barbàrie policial impregna la història que el poder amaga. Però nosaltres ni oblidem ni perdonem.

Autogestió, Autodefensa i Acció.

acab, a.c.a.b., police brutality, repression, oppression, murder, impunity, powerIgual que el resto de formas de represión que el estado burgués utiliza contra la disidencia, la brutalidad policial -y la impunidad que la acompaña- propia de los sistemas autoritarios va en aumento en épocas de crisis capitalista. Lo hemos visto en Barcelona, que para la mayoría es cada vez más Karcelona por mucho que el poder lo maquille y venda la Barcelona “bonita”, de escaparates, de postales y de souvenires cutres. Pero también lo hemos visto en todas partes.

acab, a.c.a.b., police brutality, repression, oppression, murder, impunity, powerEsta es nuestra obra para denunciar la herramienta de opresión que es la policia. Porque la autoridad impuesta necesita de la fuerza bruta, entre otros, para mantenerse en el poder aniquilando cualquier iniciativa que cuestione activamente sus privilegios. La policia (todos los cuerpos de “seguridad” del estado) ayudan a sustentar la injusticia social intimidándonos, torturándonos y asesinándonos por orden de las élites económico-políticas. No son los héroes del pueblo que el poder quiere vendernos, son sus mercenarios dispuestos a cualquier cosa para garantizar los intereses de los amos.

acab, a.c.a.b., police brutality, repression, oppression, murder, impunity, powerLa única revolución real será aquella que nos lleve a una nueva forma social que no incluya ni este elemento represivo ni ningún otro. Para ello hace falta que nos demos cuenta de que codo con codo podemos vivir, no sólo sobrevivir como individuos aislados. Cooperando, colaborando, compartiendo,.. podemos anular la competitividad capitalista y conseguir un presente para todxs.

La sangre de las víctimas de la barbarie policial impregna la historia que el poder esconde. Pero nosotrxs ni oblidamos ni perdonamos.

Autogestión, Autodefensa y Acción.

acab, a.c.a.b., police brutality, repression, oppression, murder, impunity, powerAs the rest of forms of repression that the bourgeois state uses against dissidents, police brutality -and the impunity that comes along with it- characteristic of authoritarian systems increases in times of capitalist crisis. We have seen this in Barcelona, that for most is ever closer to Karcelona (jail+Barcelona) even if power tries prettying it up and selling the “nice” Barcelona, of cheesy shop windows, postcards, and souvenirs. But we have seen it everywhere else too.

acab, a.c.a.b., police brutality, repression, oppression, murder, impunity, powerThis is our work to expose the oppressive tool that police is. Because the imposed authority requires brute force, among others, to stay in power annihilating any initiative that actively questions its privileges. Police (all bodies of state “security”) helps sustain social injustice intimidating, torturing and murdering us following the orders of the economic and political elites. They are not the heroes of the people that power wants to sell us, they are mercenaries willing to do anything to ensure the interests of the masters.

acab, a.c.a.b., police brutality, repression, oppression, murder, impunity, power

The only true revolution will be that which takes us to a new social form that does not include this repressive element nor any other. This requires that we realize that we can live side by side, not only survive as isolated individuals. Cooperating, collaborating, sharing,.. we can take away capitalist competitiveness and get a present for everyone.

The blood of the victims of police cruelty impregnates the history that power hides. But we do not forget, we do not forgive.

Self-management, Self-defense and Action.

MaterialEnganxines: Porra, Pipa, Manilles, Placa, Avís

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s