Foc a l’heteropatriarcat!

L’estructura heteropatriarcal de la societat occidental ens bombardeja des de petitxs amb rols de gènere que hem de reproduir en acord amb els nostres genitals. Així, la separació binària i la visió simplista del gènere, dona-home, és assimilada com a cosa natural i perpetuada en el temps. Aquests rols ens marquen com ens hem de comportar, com hem de sesexual liberation, heteropatriarchy, heterosexual anal sex, heterosexual anal self-pleasure, female ejaculation, cunt, ass, muestra marranantir, com ens hem de relacionar i amb qui, i el que hem de desitjar, etc. Aquests rols no només generen desigualtats socials, sinó que a més ens limiten a totxs. Una de les nostres limitacions és en com hem de viure i veure la nostra sexualitat. A més, ens desinformen sobre com funciona el nostre cos, no permetent-nos comprendre’l i gaudir-lo en la seva plenitud o escollir lliurement com volem gaudir-ne.

sexual liberation, heteropatriarchy, heterosexual anal sex, heterosexual anal self-pleasure, female ejaculation, cunt, ass, muestra marranaPer exemple, dues de les normativitats sexuals que hem interioritzat són que les categoritzades com a dones no ejaculen, és a dir, que el cony no està preparat per ejacular, i que els homes que s’identifiquen com a heterosexuals no poden gaudir de rebre sexe anal ni de l’orgasme prostàtic, no poden ser penetrats. Les lluites pel dret al propi cos també han de reclamar la llibertat de decisió sobre el propi plaer i ampliar el coneixement que en tenim. Els nostres desitjos han de ser lliures d’estructures que els dirigeixin i oprimeixin.

És per això que, aprofitant la conjuntura de la 6a edició de la Muestra Marrana, des de l’Artgot volem fer una crida a alliberar-nos de l’opressió que l’estructura heteropatriarcal exerceix sobre la nostra sexualitat. Reclamem un cop més el dret al propi cos, i en concret a la pròpia sexualitat, per a totxs. Els nostres conys també saben ejacular i els nostres culs no entenen d’orientacions sexuals! Foc a l’heteropatriarcat!

La estructura heteropatriarcal de sociedad occidental nos bombardea desde que nacemos con roles de genero que debemos reproducir de acuerdo con nuestros genitales. Así, la separación binaria y la visión simplista del género, mujer-hombre, es asimilada como algo natural y perpetuada en el tiempo. Estos roles nos marcan cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que relacionarnos y con quién, y qué tenemos que desear, etc. Estos roles no solamente generan sexual liberation, heteropatriarchy, heterosexual anal sex, heterosexual anal self-pleasure, female ejaculation, cunt, ass, muestra marranadesigualdades sociales, sino que además nos limitan a todxs. Una de estas limitaciones está en como debemos ver y vivir nuestra sexualidad. Además, nos desinforman sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, no permitiendonos comprenderlo y disfrutarlo en su plenitud o escoger libremente cómo queremos disfrutarlo.

Por ejemplo, dos de las normatividades sexuales que hemos interiorizado son que las categorizadas como mujeres no eyaculan, es decir, que el coño no está preparado para eyacular, y que los hombres que se identifiquen como heterosexuales no pueden disfrutar de recibir sexo anal ni del orgasmo prostático, no pueden ser penetrados. Las luchas por el derecho al propio cuerpo también deben reclamar la libertad de decisión sobre nuestro propio placer y ampliar el conocimiento que tenemos sobre este. Nuestros deseos deben ser libres de estructuras que los dirijan y opriman.

sexual liberation, heteropatriarchy, heterosexual anal sex, heterosexual anal self-pleasure, female ejaculation, cunt, ass, muestra marranaEs por esto que, aprovechando la coyuntura de la sexta edición de la Muestra Marrana, desde l’Artgot queremos hacer una llamada a liberarnos de la opresión que la estructura heteropatriarcal ejerce sobre nuestra sexualidad. Reclamamos una vez más el derecho al propio cuerpo, y en concreto a la propia sexualidad, para todxs. Nuestros coños también saben eyacular y nuestros culos no entienden de orientaciones sexuales. Fuego al heteropatriarcado!

The heteropatricarchal structure of western society bombards us from an early age with gender roles that we are expected to reproduce in accordance with our genitalia. In this way, the binary distinction and the simplistic view of gender, woman-man, is assimilated as a natural thing and perpetuated in time. These roles mark our behaviour, our feelings, the way we relate and what people we relate to, and what it is that we must desire. These roles, not only generate social inequalities, but they also limit us all. One of these limitations occurs in the way we live and see our sexuality. Moreover, they misinform us 20140627_001642on the functioning of our body, not allowing us to understand and enjoy it in its fullness or to freely choose how we want to enjoy.

For instance, two of the sexual normativities that we have internalized are that those categorized as women do not ejaculate, that is, that a cunt is not able to ejaculate, and that men who identify themselves as heterosexuals cannot enjoy receiving anal sex or a prostate orgasm, they cannot be penetrated. Struggles for the right to one’s body must also defend the free will over our own desire and enhance the knowledge about it. Our desires must be free of any structure that controls and oppresses them.

For this reason, on the occasion of the 6th edition of the Muestra Marrana (‘Nasty Show’ in Spanish), l’Artgot wants to speak for the liberation from the oppression that sexual liberation, heteropatriarchy, heterosexual anal sex, heterosexual anal self-pleasure, female ejaculation, cunt, ass, muestra marranathe heteropatriarchal structure exerts over our sexuality. We claim once more the right to one’s body, and specifically to one’s sexuality, for each and everyone of us. Our cunts also know how to ejaculate and our asses do not care about sexual orientations! Fire to heteropatriachy!

Material Poster

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s