Foc a l’heteropatriarcat!

L’estructura heteropatriarcal de la societat occidental ens bombardeja des de petitxs amb rols de gènere que hem de reproduir en acord amb els nostres genitals. Així, la separació binària i la visió simplista del gènere, dona-home, és assimilada com a cosa natural i perpetuada en el temps. Aquests rols ens marquen com ens hem de comportar, com hem de sesexual liberation, heteropatriarchy, heterosexual anal sex, heterosexual anal self-pleasure, female ejaculation, cunt, ass, muestra marranantir, com ens hem de relacionar i amb qui, i el que hem de desitjar, etc. Aquests rols no només generen desigualtats socials, sinó que a més ens limiten a totxs. Una de les nostres limitacions és en com hem de viure i veure la nostra sexualitat. A més, ens desinformen sobre com funciona el nostre cos, no permetent-nos comprendre’l i gaudir-lo en la seva plenitud o escollir lliurement com volem gaudir-ne.

sexual liberation, heteropatriarchy, heterosexual anal sex, heterosexual anal self-pleasure, female ejaculation, cunt, ass, muestra marranaPer exemple, dues de les normativitats sexuals que hem interioritzat són que les categoritzades com a dones no ejaculen, és a dir, que el cony no està preparat per ejacular, i que els homes que s’identifiquen com a heterosexuals no poden gaudir de rebre sexe anal ni de l’orgasme prostàtic, no poden ser penetrats. Les lluites pel dret al propi cos també han de reclamar la llibertat de decisió sobre el propi plaer i ampliar el coneixement que en tenim. Els nostres desitjos han de ser lliures d’estructures que els dirigeixin i oprimeixin.

És per això que, aprofitant la conjuntura de la 6a edició de la Muestra Marrana, des de l’Artgot volem fer una crida a alliberar-nos de l’opressió que l’estructura heteropatriarcal exerceix sobre la nostra sexualitat. Reclamem un cop més el dret al propi cos, i en concret a la pròpia sexualitat, per a totxs. Els nostres conys també saben ejacular i els nostres culs no entenen d’orientacions sexuals! Foc a l’heteropatriarcat!

La estructura heteropatriarcal de sociedad occidental nos bombardea desde que nacemos con roles de genero que debemos reproducir de acuerdo con nuestros genitales. Así, la separación binaria y la visión simplista del género, mujer-hombre, es asimilada como algo natural y perpetuada en el tiempo. Estos roles nos marcan cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que relacionarnos y con quién, y qué tenemos que desear, etc. Estos roles no solamente generan sexual liberation, heteropatriarchy, heterosexual anal sex, heterosexual anal self-pleasure, female ejaculation, cunt, ass, muestra marranadesigualdades sociales, sino que además nos limitan a todxs. Una de estas limitaciones está en como debemos ver y vivir nuestra sexualidad. Además, nos desinforman sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, no permitiendonos comprenderlo y disfrutarlo en su plenitud o escoger libremente cómo queremos disfrutarlo.

Por ejemplo, dos de las normatividades sexuales que hemos interiorizado son que las categorizadas como mujeres no eyaculan, es decir, que el coño no está preparado para eyacular, y que los hombres que se identifiquen como heterosexuales no pueden disfrutar de recibir sexo anal ni del orgasmo prostático, no pueden ser penetrados. Las luchas por el derecho al propio cuerpo también deben reclamar la libertad de decisión sobre nuestro propio placer y ampliar el conocimiento que tenemos sobre este. Nuestros deseos deben ser libres de estructuras que los dirijan y opriman.

sexual liberation, heteropatriarchy, heterosexual anal sex, heterosexual anal self-pleasure, female ejaculation, cunt, ass, muestra marranaEs por esto que, aprovechando la coyuntura de la sexta edición de la Muestra Marrana, desde l’Artgot queremos hacer una llamada a liberarnos de la opresión que la estructura heteropatriarcal ejerce sobre nuestra sexualidad. Reclamamos una vez más el derecho al propio cuerpo, y en concreto a la propia sexualidad, para todxs. Nuestros coños también saben eyacular y nuestros culos no entienden de orientaciones sexuales. Fuego al heteropatriarcado!

The heteropatricarchal structure of western society bombards us from an early age with gender roles that we are expected to reproduce in accordance with our genitalia. In this way, the binary distinction and the simplistic view of gender, woman-man, is assimilated as a natural thing and perpetuated in time. These roles mark our behaviour, our feelings, the way we relate and what people we relate to, and what it is that we must desire. These roles, not only generate social inequalities, but they also limit us all. One of these limitations occurs in the way we live and see our sexuality. Moreover, they misinform us 20140627_001642on the functioning of our body, not allowing us to understand and enjoy it in its fullness or to freely choose how we want to enjoy.

For instance, two of the sexual normativities that we have internalized are that those categorized as women do not ejaculate, that is, that a cunt is not able to ejaculate, and that men who identify themselves as heterosexuals cannot enjoy receiving anal sex or a prostate orgasm, they cannot be penetrated. Struggles for the right to one’s body must also defend the free will over our own desire and enhance the knowledge about it. Our desires must be free of any structure that controls and oppresses them.

For this reason, on the occasion of the 6th edition of the Muestra Marrana (‘Nasty Show’ in Spanish), l’Artgot wants to speak for the liberation from the oppression that sexual liberation, heteropatriarchy, heterosexual anal sex, heterosexual anal self-pleasure, female ejaculation, cunt, ass, muestra marranathe heteropatriarchal structure exerts over our sexuality. We claim once more the right to one’s body, and specifically to one’s sexuality, for each and everyone of us. Our cunts also know how to ejaculate and our asses do not care about sexual orientations! Fire to heteropatriachy!

Material Poster

Avortament lliure i gratuït!

Accions: #1#2
—————————————————— #2 ——————————————————  El dia 25 de cada mes unabortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickera processó de grups ultracatòlics com per exemple l’AVA (Associació de Víctimes de l’Avortament… WTF?!) desfila per l’Avinguda Gaudí fins la Sagrada Família amb el seu missatge d’odi contra l’avortament i en general contra la llibertat de decidir sobre el propi cos. Perquè en el fons tenen por dels nostres cossos alliberats, insubmissos i plens de plaers. Per mostrar-los el nostre rebuig i la nostra convicció de que el dret al propi cos és indiscutible vam marcar el seu recorregut habitual amb unes plantilles i una mica d’esprai per a que ho hagin de veure cada cop que hi passin. La tercera foto mostra un dels missatges que vam deixa a les parets de la ciutat per col·laborar en la campanya #SOSDretAlPropiCos.

El día 25 de cada mes una procesión de grupos ultracatólicos como por ejemplo el AVA (Asociación de Víctimas del Aborto… WTF?!) desfila por la Avinguda Gaudí hasta la Sagrada Familia con su mensaje de odio contra el aborto y en  general contra la libertad abortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickerde decidir sobre el propio cuerpo. Porque en el fondo tienen miedo de nuestros cuerpos liberados, insumisos y llenos de placeres. Para mostrarles nuestro rechazo y nuestra convicción de que el derecho al propio cuerpo es indiscutible marcamos su recorrido habitual con unas plantillas y un poco de spray para que tengan que verlo cada vez que pasen. La tercera foto muestra uno de los mensajes que dejamos en las paredes de la ciudad para colaborar en la campaña #SOSDretAlPropiCos.

abortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickerOn the 25th day of every month a procession of ultracatholic groups such as the AVA (Association of Victims of Abortion… WTF?!) march down Avinguda Gaudí to the Sagrada Família with their message of hatred against abortion and in general against the freedom to decide about one’s body. Because deep inside they fear our liberated, rebellious and pleasure-full bodies. To show them our rejection and our conviction that the right to one’s own body is indisputable we marked their usual itinerary with some stencils and spray so that they have to see it every time the pass by. The third picture shows one of the messages we left on the city walls to collaborate in the campaign #SOSDretAlPropiCos.
—————————————————— #1 ——————————————————
Tal com s’explica en aquest reportatge a Pikara Magazine, la reforma de la llei de l’avortament anunciada per Gallardón suposarà un retrocés en el dret de les biodones a decidir sobre el nostre propi cos. Aquesta llei no farà que deixem d’avortar, només aconseguirà que ho fem en pitjors condicions augmentant el risc per a les nostres vides. Davant de l’ofensiva antiavortista (mal autoanomenada “pro-vida”) orquestrada per la “conferencia episcopal española” en suport d’aquesta proposta de llei, molts col·lectius vam decidir contraatacar desfigurant la seva publicitat pro-vocadora de vòmit (hem desenfocat la foto per a que l’efecte no sigui tan fastigós).

abortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickerEls cartells van ser ràpidament i degudament tunejats, així que vam portar la nostra acció a un dels símbols més emblemàtics de l’església catòlica a Barcelona: la Catedral. Ells bombardegen els nostres carrers posant les seves opinions en boca d’embrions, fetus i bebès (curiosament blanc, ros, masculí i vestit blau) alhora que invisibilitzen les úniques implicades en l’avortament amb capacitat per manifestar la seva pròpia opinió. Nosaltres responem a aquesta agressió en forma de moralisme desubicat amb la convicció de que el dret a l’avortament i al propi cos ens corresponen exclusivament a cadascú.

abortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickerComo se explica en este reportaje en Pikara Magazine, la reforma de la ley del aborto anunciada por Gallardón supondrà un retroceso en el derecho de las biomujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Esta ley no hará que dejemos de abortar, sólo conseguirá que lo hagamos en peores condiciones aumentando el riesgo para nuestras vidas. Frente a la ofensiva antiabortista (mal autonombrada “pro-vida”) orquestada por la conferencia episcopal española en apoyo a esta propuesta de ley, muchos colectivos decidimos contraatacar desfigurando su publicidad pro-vocadora de vómito (hemos desenfocado la foto para que el efecto no sea tan asqueroso).

Los carteles publicitarios fueron rápidamente y debidamente tuneados, así que llevamos nuestra acción a uno de los símbolos más emblemáticos para la iglésia católica en Barcelona: la Catedral. Ellos bombardean nuestras calles poniendo sus opiniones en boca de embriones, fetos y bebés (curiosamente blanco, rubio, masculino y vestido de azul) a la vez que invisibilizan a las únicas implicadas en el aborto con capacidad para manifestar su propia opinión. Nosotras respondemos a esta agresión en forma de moralismo desubicado con la convicción de que el derecho al aborto y al propio cuerpo nos corresponden exclusivamente a cada una.

abortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickerAs explained in this article at Pikara Magazine, the reform of the abortion law announced by Gallardón will be a setback in the right of biowomen to decide about our own body. This law will not stop us from aborting, it will only force us to do it in worse conditions increasing the risk to our lives. Against the anti-abortion offensive (wrongly self-appointed “pro-life”) orchestrated by the “conferencia episcopal española” in support of this bill, many groups decided to counterattack by defacing their vomit pro-voking advertisements (we blurred the pic to reduce its disgusting effect).

The poster ads were quickly and duly tuned, so we took our action to one of the most iconic symbols of the catholic church in Barcelona: the Cathedral. They bombard our streets by putting their opinions in the mouths of embryos, fetuses and babies (curiously enough, one which is white, blond, masculine, and dressed in blue) and at the same time they ignore the only ones involved in abortion with the actual ability to express their own opinion. We answer back to this aggression in the form of misplaced moralism with the conviction that the right to abortion and to one’s own body correspond exclusively to each one of us.

MaterialEnganxina Dickross

Visca la lluita feminista!

El 8 de març és el dia internacional de la Dona i vam voler preparar un pòster per posar de manifest la manca de visibilitat i la distorció que pateixen la discriminació patriarcal i el masclisme en la nostra societat. Inspirat en el lema feminista “Posa’t les ulleres morades!” vam dissenyar el nostre particular test d’agudesa visual sobre conflictes socials per mostrar que no totes les lluites llibertàries reben la mateixa atenció quan en realitat totes elles estan íntimament lligades i cap d’elles té sentit sense la resta.

classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades

El 8 de marzo es el día internacional de la Mujer y quisimos preparar un póster para poner de manifiesto la falta de visibilidad y la distorción que sufren la discriminación patriarcal y el machismo en nuestra sociedad. Inspirado en el lema feminista “¡Ponte las gafas moradas!” diseñamos nuestro particular test de agudeza visual sobre conflictos sociales para mostrar que no todas las luchas libertarias reciben la misma atención cuando en realidad todas ellas están íntimamente ligadas y ninguna tiene sentido sin el resto.

classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres moradesclassism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades

The 8th of March is the International Women’s Day and we wanted to prepare a poster to highlight the lack of visibility and the distortion affecting patriarchal discrimination and male chauvinism in our society. Inspired in the feminist motto “Put on the purple glasses!” we designed our particular visual acumen test on social conflicts to show that not all libertarian struggles receive the same attention when in reality all of them are intimately related and none of them makes any sense without the rest.

classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades

MaterialPoster