Comunicats

Índex: #1

[cas] [eng] [cat] Aquest comunicat arriba al final del que entenem com una primera etapa del nostre projecte d’art urbà combatiu i ha de servir per exposar el nostre punt de vista sobre les nostres intervencions artístiques i llurs implicacions socio-polítiques. Per exemplificar les nostres opinions farem servir la nostra darrera obra: Free Park Güell.

La tradició d’art oral i escènic al carrer amb toc reivindicatiu -encara que moltes vegades ho sigui únicament per la seva realització a l’espai públic i fora dels circuits comercials de l’oci i l’entreteniment, és a dir, més per la forma que pel fons- és un fet força present a la nostra societat, sobretot en la figura dels músics de carrer, però també en la de ballarin_s, actrius i actors, malabaristes, etc. Aquestes formes d’expressió artística lluny d’incomodar són percebudes positivament per la gent com a mostres de creativitat i vitalitat cultural, i en les comptades ocasions en que la convivència es pot veure afectada, habitualment no cal la intervenció de cap autoritat per arribar a una solució satisfactòria per a tot_s.

Per contra, les obres i expressions plàstiques -cartells, posters, pintades, graffiti i un etcètera sense final- amb totes les seves formes i continguts encara creen força controversia a casa nostra (excepte si són anuncis comercials). Sembla que les parets i en general el mobiliari urbà gris, llis, pla, en blanc, apagat i en definitiva avorrit i trist no s’hagin de poder emprar per a demostrar la creativitat artística, sinó que és millor que continuïn contribuint a l’encefalograma pla, buides de tot missatge. Tot i així la profusió creativa de la nostra societat és tal que fa impossible la feina dels serveis de neteja i afortunadament a moltes zones de la ciutat els cartells publicitaris del sistema han de lluitar com a reclams visuals amb tot tipus d’obres i expressions urbanes que poden ser il·legals, però també lliures i legítimes. Malgrat tot, darrerament les institucions també han anat imposant les seves normes per limitar les arts escèniques als espais públics segons els seus interessos i fent servir suposades molèsties com a excusa. Així doncs, sembla que d’un temps ençà l’expressió plàstica ja no és l’única proscrita del carrer, la resta de formes artístiques tampoc són del gust del poder si no les pot controlar.

AIC no reconeixem el sistema legal de càstic i repressió d’aquest poder il·legítim. No respectem la mercantilització de l’espai públic imposada pel capital. L’espai públic és de totes i les normes que en regeixin l’ús, si és que calen, no s’han de fonamentar en cap cas en el poder adquisitiu que dicta que només hi tenen lloc els anuncis publicitaris del mercat consumista.

Per tot això, i exemplificant amb la nostra darrera obra, tenim un missatge per aquells que des de les seves poltrones puguin sentir la temptació d’acusar-nos de vandalisme i utilitzar les intervencions d’AIC com a excusa per intentar justificar el tancament del parc o deslegitimar qualsevol altra forma de lluita: totes les localitzacions han sigut expressament escollides per no afectar el patrimoni arquitectònic i monumental del Park Güell. En particular les parets a l’interior del recinte del parc en les que s’ha actuat mai no han format part del conjunt arquitectònic i monumental, i a més han sigut alterades al llarg del temps sense mantenir la seva aparença prèvia. Tot i així, si algú encara té ganes de parlar de vandalisme, ens agradaria saber com és que s’han trencat algunes de les boles de pedra massisa que envoltaven la Plaça de la Natura, elements de l’obra de Gaudí, i que s’han retirat del seu lloc original durant els “treballs d’adequació del Park Güell per regular l’accés turístic a la zona monumental” -en realitat treballs per mercantilitzar l’accés de qualsevol persona a la zona monumental, no només dels turistes. Una sort similar han patit alguns bancs de pedra massissa que evidentment també formen part del patrimoni original del parc.

Des d’AIC reptem els encorbatats a cedir la paraula al poble sobre la privatització del Park Güell i ja avancem que ens encantaria col·laborar en la creació d’un mural celebrant la victòria popular en el manteniment d’un Park Güell lliure i gratuït per a tothom.

[cas] Este comunicado llega al final de lo que entendemos como una primera etapa de nuestro proyecto de arte urbano combativo y tiene que servir para exponer nuestro punto de vista sobre nuestras intervencions artísticas y sus implicaciones socio-políticas. Para ejemplificar nuestras opiniones usaremos nuestra última obra: Free Park Güell.

La tradición de arte oral y escéncio en la calle con un toque reivindicativo -aunque muchas veces lo sea únicamente por su realización en el espacio público y fuera de los circuitos comerciales del ocio y el entretenimiento, es decir, más por la forma que por el fondo- es un hecho bastante presente en nuestra sociedad, sobretodo en la figura de los músicos de calle, pero también en la de lxs bailarinxs, actrices y actores, malabaristas, etc. Estas formas de expresión artística lejos de incomodar son percibidas positivamente por la gente como muestras de creatividad y vitalidad cultural, y en las contadas ocasiones en las que la convivencia se puede ver afectada, habitualmente no hace falta la intervención de ninguna autoridad para llegar a una solución satisfactoria para todxs.

Por el contrario, las obras y expresiones plásticas -carteles, posters, pintadas, graffiti y un etcétera sin final- con todas sus formas y contenidos aún crean bastante controversia en nuestro entorno social (excepto si son anuncios comerciales). Parece que las paredes y en general el mobiliario urbano gris, liso, plano, en blanco, apagado y en definitiva aburrido y triste no tengan que poder usarse para demostrar la creatividad artística, sinó que es mejor que continuen contribuyendo al encefalograma plano, vacíos de todo mensaje. A pesar de ello la profusión creativa de nuestra sociedad es tal que hace imposible el trabajo de los servicios de limpieza y afortunadamente en muchas zonas de la ciudad los carteles publicitarios del sistema tienen que luchar como reclamos visuales con todo tipo de obras y expresiones urbanas que pueden ser ilegales, pero también libres y legítimas. Pese a todo, últimamente las instituciones también han ido imponiendo sus normas para limitar las artes escénicas en los espacions públicos según sus intereses y utilizando supuestas molestias como excusa. Así pues, parece que de un tiempo a esta parte la expresión plástica ya no es la única proscrita de la calle, el resto de formas artísticas tampoco son del gusto del poder si no puede controlarlas.

AIC no reconocemos el sistema legal de castigo y represión de este poder ilegítimo. No respetamos la mercantilización del espacio público impuesta por el capital. El espacio público es de todas y las normas que rigen su uso, si es que hacen falta, no deben de basarse en ningún caso en el poder adquisitivo que dicta que sólo tienen lugar los anuncios publicitarios del mercado consumista.

Por todo esto, y ejemplificando con nuestra última obra, tenemos un mensaje para aquellos que desde sus poltronas puedan sentir la tentación de acusarnos de vandalismo y usar las intervenciones como excusa para intentar justificar el cierre del parque o deslegitimar otras formas de lucha política: todas las localizaciones han sido expresamente escogidas para no afectar el patrimonio arquitectónico y monumental del Park Güell. En particular las paredes en el interior del recinto del parque en las que se ha actuado nunca han formado parte del conjunto arquitectónico y monumental, y además han sido alteradas a lo largo del tiempo sin preservar su apariencia previa. Aún así, si alguien todavía tiene ganas de hablar de vandalismo, nos gustaría saber como es que se han roto algunas de las bolas de piedra maciza que rodeaban la “Plaça de la Natura”, elementos de la obra de Gaudí, y que se han retirado de su sitio original durante los “trabajos de adequación del Park Güell para regular el acceso turístico a la zona monumental” -en realidad los trabajos son para mercantilizar el acceso de cualquier persona a la zona monumental, no sólo de los turistas. Una suerte similar han corrido los bancos de piedra maciza que evidentmente también forman parte del patrimonio original del parque.

Desde AIC retamos a los encorbatados a ceder la palabra al pueblo sobre la privatización del Park Güell y ya avanzamos que nos encantaría colaborar en la creación de un mural celebrando la victoria popular en el mantenimiento de un Park Güell libre y gratuito para todxs.

[eng] This statement arrives at the end of what we understand as an initial phase of our combative street art project and we want it to serve to explain our point of view about our artistic interventions and their socio-political implications. To illustrate our opinions we will use our last artwork: Free Park Güell.

The oral and dramatic urban art tradition with a hint of subversion -even if many times this subversive touch comes only from its development in the public space and outside the commercial channels of leisure and entertainment, that is, more because of its form than because of its content- is fairly present in our society, particularly in the shape of street musicians, but also dancers, actresses and actors, jugglers, etc. These kinds of artistic expressions, far from bothering, are positively perceived by the people as a demonstration of cultural creativity and vitality, and in the rare occasions in which the coexistence can be affected, usually a satisfactory solution for everyone is reached without the need for any authority to intervene.

On the contrary, plastic artwork -posters, graffiti, and a never-ending etcetera- with all its forms and contents still creates quite a lot of controversy here in our social environment (except if they are commercial ads). It seems that grey, blank, flat, dim, boring and sad walls and urban furniture in general can’t be used to express artistic creativity, and that they are better off contributing to the brain-death, empty of any message. Inspite of all this, the creative profusion of our society is so that it makes the work of the cleaning services impossible and fortunately in many areas of the city the commercial ads have to fight as visual enticements with all kinds of urban artwork that may be illegal but also free and legitimate. However, as of late the institutions have also started imposing their rules to limit the dramatic arts in the public space according to their interest under the pretext of the supposed inconveniences caused. All in all, it looks like for some time now plastic artistic expressions are not the only ones banned from the streets, the rest of art forms do not please the power either if it can’t control them.

AIC does not recognise the legal system of punishment and repression of this illegitimate power. We do not respect the commercialization of public space imposed by the capital. Public space is of and for us all and the rules that regulate its use, if they are necessary, should not be based on the purchasing power that dictates that there is only space for the advertisements of consumerist market.

Considering all these, and exemplifying with our latest artwork, we have a message for those who might feel the temptation of accusing as of vandalism and use the interventions as an excuse to try to justify the closure of the park or to undermine other means of political struggle: all locations where expressly chosen not to affect the architectonic and monument patrimony of Park Güell. In particular the walls inside the grounds of the park in that were acted on have never been part of the architectural and monument complex, and they have been altered over time without preserving its previous appearance. However, if someone wishes to speak about vandalism, we would like to know how was it that some of the solid-rock balls that surrounded the “Plaça de la Natura” (Nature’s Square), elements of Gaudí’s work, which were removed from its original place during the “adaptation works to regulate the tourist access to the monumental area” -actually the works are to commercialize the access of any person to the monumental area, not just tourists. Some solid-rock benches have suffered a similar fate which evidently are also part of the original patrimony of the park.

AIC challenges the necktied to give the floor to the people about the privatization of Park Güell and we already announce that we would love to collaborate in the making of a mural celebrating the popular victory in the preservation of a free Park Güell for everybody.

1 thought on “Comunicats

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s