Do It Yourself

Seguint la filosofia DIY (fes-ho tu mateix), aquí us presentem algunes eines que fem servir per preparar les nostres obres. – Siguiendo la filosfía DIY (házlo tú mismo), aquí os presentamos algunas herramientas que usamos para preparar nuestras obras. – Following the DIY philosophy, here we present to you some tools we use to prepare our artwork.

PosterazorRasterbatorJheadColaEsprai AdhesiuPaper adhesiuPlantilla

Posterazor: [cat] Programa gratuït per crear pòsters sense necessitat de plotter amb versions per GNU/Linux, Windows i Mac. [cas] Programa gratuito para crear pósters sin necesidad de plotter con versiones para GNU/Linux, Windows y Mac. [eng] Free software to create posters without the need of a plotter with versions for GNU/Linux, Windows and Mac.

Rasterbator: [cat] Pàgina web per crear pòsters sense plotter. És accessible des de qualsevol ordinador amb Internet sense necessitat d’instal·lació, però no té tantes funcionalitats com l’anterior. [cas] Página web para crear pósters sin plotter. Es accesible desde cualquier ordenador con Internet sin necesidad de instalación, pero no tiene tantas funcionalidades com el anterior. [eng] Website to create posters without a plotter. It is accessible from any computer with Internet and needs no installation, but it doesn’t have as many features as the previous one.

Jhead: [cat] Programa per pantalla de comandes per modificar/esborrar tota la informació dels arxius JPEG que no siguin estrictament part de la imatge. [cas] Programa por pantalla de comandos para modificar/borrar toda la información de los archivos JPEG que no sean estrictamente parte de la imagen. [eng] With these command line program you can modify/erase all information on JPEG files not directly related to the image.

Cola/Engrudo/Wheatpaste: [cat] Pasta a base d’aigua i farina per enganxar cartells. Proporciona una capa protectora molt resistent que dificulta la retirada del cartell i al mateix temps el protegeix de la pluja. Cal un cubell per transportar-lo i un raspall, escombra o similar per escampar-lo per damunt de la superfície on es vol enganxar i després per damunt del cartell. [cas] Pasta a base de agua y harina para pegar carteles. Proporciona una capa protectora muy resistente que dificulta la retirada del cartel y al mismo tiempo protege de la lluvia. Hace falta un cubo para transportarlo y un cepillo, escoba o parecido para esparcirlo por encima del la superficie donde se quiere pegar y después por encima del cartel. [eng] Glue made of water and wheat to paste posters. It gives a very resistant protective layer that makes it hard to remove the poster and at the same time protects it from rain. A bucket is necessary to carry it, and a brush, a broom or a similar tool is used to spread it over the surface where the poster is to be pasted and then over the poster itself.

Esprai adhesiu/Spray adhesivo/Spray adhesive: [cat] És més car però més còmode de transportar. Pel que fa a l’ús pot ser més eficient per cartells petits però les escombres per escampar la cola pot resultar més pràctic amb cartells grans. [cas] Es más caro pero más cómodo de transportar. En lo que se refiere a el uso puede ser más eficiente para carteles pequeños pero las escobas para esparcir el engrudo resultan más prácticas con carteles grandes. [eng] It is more expensive but more convenient for transport. Regarding its use it might prove more efficient with small posters but the brooms to spread the paste turn out to be more practical for the big ones.

Paper adhesiu/Papel adhesivo/Adhesive paper: [cat] Pot ser una bona opció per cartells i enganxines més aviat petites però també més grans en combinació amb les eines per fer pòsters sense plotter. [cas] Puede ser una buena opción para carteles y pegatinas más bien pequeñas pero también más grandes en combinación con las herramientas para hacer pósters sin plotter. [eng] This may be a good option for small posters and stickers but also for bigger ones in combination with the tools to make posters without a plotter.

Plantilla/Stencil: [cat] Per fer una pintada el més ràpidament possible sense perdre claredat en l’escriptura o el dibuix. La mida sempre serà més limitada que no pas amb esprai. [cas] Para hacer una pintada lo más rápidamente posible sin perder claridad en la escritura o el dibujo. El tamaño siempre será más limitado que con spray. [eng] To paint as fast as possible without losing clarity in the writing or drawing. The size will always be more limited than with spray.

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s