Manifest

CatalàCastellanoEnglish

[cat] L’Artgot (aka) neix de la necessitat d’involucrar-nos en la millora de la realitat social i expressar el nostre rebuig a la injustícia de les desigualtats i a la falta de solidaritat. Creiem que l’única utopia és la perfecció, i que precisament per això sempre es pot millorar. Entenem que la societat som totxs i que per tant hem de millorar-la entre totxs i per a totxs. És doncs per coherència amb nosaltres mateixes i amb els valors que defensem, que decidim implicar-nos activament en la societat.

L’Artgot és estàtic en la intenció i dinàmic en l’acció. Tenim la intenció de fer crítica social i generar debat al carrer mitjançant la intervenció artística a l’espai públic com a forma de desobediència civil. Més enllà de cada obra, amb l’art urbà reivindiquem l’espai públic com a entorn col·lectiu lliure per a l’expressió cultural i la construcció social. Més enllà de cada temàtica, amb la crítica social evidenciem i contrarrestem la manipulació que pateix l’imaginari col·lectiu a través dels mitjans de comunicació i la cultura de masses. Volem recuperar els significats de certes paraules i icones, i trencar esterotips i rols normatius que determinen la manera d’entendre la realitat compartida predominant. Aquellxs que tenen la major capacitat d’influència intenten controlar aquest imaginari perquè això els ajuda a perpetuar-se en la seva posició de poder.

L’Artgot és un projecte horitzontal que es regeix, per damunt de tot, per la plena igualtat i el respecte absolut a la diversitat individual i col·lectiva. Les nostres accions segueixen un principi bàsic: “Totes les persones tenim el dret fonamental a ser respectades per igual sigui quina sigui la nostra opció de vida sempre que complim amb la responsabilitat fonamental de respectar per igual tothom siguin quines siguin les seves opcions de vida sempre que acceptin el dret fonamental”. Es tracta d’un principi circular sense origen ni final. El respecte (“ser respectades”/”respectar”) en igualtat (“per igual”) envers la diversitat (“sigui/n quina/es sigui/n la nostra/les seves opció/ons de vida”) és la clau per a la justícia social. Com més a prop d’aquest cercle orbiti la societat, més justa serà. A més proclamem el nostre respecte per tota forma de vida i pel medi ambient.

L’Artgot està a favor de la cultura lliure i per tant advoca per l’autoproducció i l’empoderament dels artistes per fer front a l’estafa de la industria artística i la seva funció obsoleta de gestió i difusió de l’art. Una industria que només dóna veu a les obres que no posen en perill els seus interessos i que explota els artistes, els beneficiaris legítims de qualsevol recompensa que es derivi de la seva obra. Actualment, els mitjans per a aquesta emancipació s’estan desenvolupant notablement, com per exemple, l’ús de llicències copyleft. Totes les obres realitzades pels creadors d’aquest projecte tenen la seva llicència Creative Commons. Aquestes llicències en reconeixen la nostra autoria i en prohibeixen l’ús comercial per terceres persones. En aquesta lluita per la cultura lliure, una altra eina de gran utilitat és Internet. Defensem Internet lliure, neutral i d’accés universal. Internet és un espai públic de comunicació alternatiu als canals tradicionals que es complementa molt bé amb el carrer, el medi de l’art urbà. Per això tenim aquesta pàgina a través de la qual fem difusió de totes les actuacions artístiques. Estem compromesxs amb la defensa del medi ambient i per això seguim la màxima de reduir, reutilitzar i reciclar: evitem tant com podem l’ús de material artístic nociu per al planeta i sempre pensem en reaprofitar abans de comprar.

L’Artgot és un projecte obert a tothom que se senti plenament identificat amb aquest manifest i vulgui aportar-hi la seva creativitat artística en qualsevol forma d’art urbà inventada o per inventar. Això també vol dir que per a que una obra firmada per Alien Inside sigui considerada com a autèntica ha d’estar d’acord amb aquest manifest.

[cas] L’Artgot (aka) nace de la necesidad de involucrarnos en la mejora de la realidad social y expresar nuestro rechazo a la injusticia de las desigualdades y a la falta de solidaridad. Creemos que la única utopía es la perfección, y que precisamente por eso siempre se puede mejorar. Entendemos que la sociedad somos todxs y que por lo tanto tenemos que mejorarla entre todxs y para todxs. Es pues por coherencia con nosotrxs mismxs y con los valores que defendemos, que decidimos implicarnos activamente en la sociedad.

L’Artgot es estático en la intención y dinámico en la acción. Tenemos la intención de hacer crítica social y generar debate en la calle mediante la intervención artística en el espacio público como forma de desobediencia civil. Más allá de cada obra, con el arte urbano reivindicamos el espacio público como entorno colectivo libre para la expresión cultural y la construcción social. Más allá de cada temática, con la crítica social evidenciamos y contrarrestamos la manipulación que sufre el imaginario colectivo a través de los medios de comunicación y la cultura de masas. Queremos recuperar los significados de ciertas palabras e iconos, y romper esterotipos y roles normativos que determinan la manera de entender la realidad compartida predominante. Aquellxs que tienen la mayor capacidad de influencia intentan controlar este imaginario porque esto les ayuda a perpetuarse en su posición de poder.

L’Artgot es un proyecto horitzontal que se rige, por encima de todo, por la plena igualdad y el respeto absoluto a la diversidad individual y colectiva. Nuestras acciones siguen un principio básico: “Todas las personas tenemos el derecho fundamental a ser respetadas por igual sea cual sea nuestra opción de vida siempre que cumplamos con la responsabilidad fundamental de respetar por igual a todo el mundo sean cuales sean sus opciones de vida siempre que accepten el derecho fundamental”. Se trata de un principio circular sin origen ni final. El respeto (“ser respetadas”/”respetar”) en igualdad (“por igual”) hacia la diversidad (“sea/n cual/es sea/n nuestra/sus opción/ones de vida”) es la clave para la justicia social. Cuanto más cerca de este círculo orbite la sociedad, más justa será. Además proclamamos nuestro respeto por toda forma de vida y por medio ambiente.

L’Artgot está a favor de la cultura libre y por lo tanto aboga por la autoproducción y el empoderamiento de los artistas para hacer frente a la estafa de la industria artística y su función obsoleta de gestión y difusión del arte. Una industria que sólo da voz a las obras que no ponen en peligro sus intereses y que explota a los artistas, los beneficiarios legítimos de cualquier recompensa que se derive de su obra. Actualmente, los medios para esta emancipación se están desarrollando notablemente, como por ejemplo, el uso de licencias copyleft. Todas las obras realizadas por los creadores de este proyecto tienen su licencia Creative Commons. Estas licencias reconocen nuestra autoría y prohiben el uso comercial por terceras personas. En esta lucha por la cultura libre, otra herramienta de gran utilidad es Internet. Defendemos Internet libre, neutral y de acceso universal. Internet es un espacio público de comunicación alternativo a los canales tradicionales que se complementa muy bien con la calle, el medio del arte urbano. Por eso tenemos esta página a través de la cual hacemos difusión de todas las actuaciones artísticas. Estamos comprometidxs con la defensa del medio ambiente y por eso seguimos la máxima de reducir, reutilizar y reciclar: evitamos tanto como podemos el uso de material artístico nocivo para el planeta y siempre pensamos en reaprovechar antes de comprar.

L’Artgot es un proyecto abierto a cualquiera que se sienta plenamente identificadx con este manifiesto y quiera aportar su creatividad artística en cualquier forma de arte urbano inventada o por inventar. Esto también quiere decir que para que una obra firmada por Alien Inside sea considerada como auténtica debe estar de acuerdo con este manifiesto.

[eng] L’Artgot (aka) is born from the need of involving ourselves in the improvement of social reality and expressing our rejection of the injustice of inequalities and the lack of solidarity. We believe that the only utopia is perfection, and exactly for that reason it is always possible to improve. We think that society is the sum of us all and so we have to improve it all together and for all of us. Thus it is for coherence with ourselves and with the values we defend that we decide to become actively involved in society.

L’Artgot is static in its intention and dynamic in its action. We have the intention of doing social criticism and creating debate in the street by means of the artistic intervention in the public space as a form of civil disobedience. Beyond each particular artwork, with street art we reclaim the public space as a free collective environment for cultural expression and social construction. Beyond each particular topic, with social criticism we make evident and counteract the manipulation that the social imaginary suffers through mass media and mass culture. We want to recover the meanings of certain words and icons, and break normative stereotypes and roles that determine the way we understand the predominant shared reality. Those who have a major ability to influence try to control this imaginary because this helps them to perpetuate in their position of power.

L’Artgot is a horizontal project governed, above all, by full equality and absolute respect for individual and collective diversity. Our actions follow a basic principle: “We all have the fundamental right to be respected in equality regardless of our life choice provided that we fulfill the fundamental responsibility of respecting in equality everyone regardless of their life choices provided that they accept the fundamental right”. This is a circular principle without origin or end. Equal (“in equality”) respect (“to be respected”/”respecting”) towards diversity (“regardless of our/their life choice/s”) is the key to social justice. The closer society orbits to this circle, the fairer it will be. Moreover we proclaim our respect for all life forms and for the environment.

L’Artgot is in favour of free culture and thus advocates for self-production and empowerment of artists to deal with the scam of the art industry and its obsolete role of art management and dissemination. An industry that only gives voice to works that do not endanger its interests and that exploits artists, the rightful beneficiaries of any reward that may come from their work. Nowadays, the means for emancipation are developing notably, for example, the use of copyleft licenses. All artwork by the creators of this project will have its own Creative Commons license. These licenses recognises our authorship and prohibits commercial use by third parties. In the struggle for free culture, another very useful tool is the Internet. We defend free, neutral and universally accessible Internet. The Internet is a public space of communication alternative to traditional channels that complements very well with the street, the urban art environment. This is why we have this website through which we will disseminate all artistic interventions. We are committed to the defense of the natural environment and so we follow the maxim of reducing, reusing and recycling: we avoid as much as we can the use of material harmful to the planet and we always think of using again before buying.

L’Artgot is open to everyone who fully shares this manifesto and is willing to contribute to it with their artistic creativity in any form of street art invented or yet to be invented. This also means that for an artwork signed by Alien Inside to be considered as authentic it must be in agreement with this manifesto.

1a versió: 8 de gener de 2013.

2a versió: 18 de gener de 2013

3a versió: 7 de febrer de 2013

Darrera versió: 14 de març de 2013

Traducció al castellà: 30 de gener de 2013

Traducció a l’anglès: 24 de febrer de 2013

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s