Free Park Güell

free park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationLa defensa d’un espai públic de tot_s i per a tot_s és un punt principal del nostre manifest. És per això que davant l’ofensiva de l’ajuntament i l’empresa privada B:SM (abans era pública però recentment l’alcalde Xavier Trias ha decidit posar-la en mans privades) en favor de la mercantilització i la privatització de la gestió del Park Güell, hem volgut dur a terme la nostra particular campanya per un Park Güell lliure i gratuït.

Inicialment el Park Güell es va concebre com un emplaçament per a les segones residències de la burgesia barcelonina però només si va arribar a construir una casa model i es va acabar convertint en el que ha estat fins avui dia: un jardí i parc públic de tothom i per a tothom, molt present en la vida dels veïns i les veïnes dels barris amb els que limita. I així volem que continuï sent. Per més informació sobre aquest conflicte podeu consultar la pàgina de la Plataforma Defensem el Park Güell i contribuir al finançament del seu documental “El Dret a Gaudí(R)”.

Tenim un missatge per aquells que des de les seves poltrones puguin sentir la temptació d’acusar-nos de vandalisme i utilitzar les intervencions com a excusa per intentar justificar el tancament del parc o deslegitimar altres formes de lluita política: totes les localitzacions han sigfree park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationut expressament escollides per no afectar el patrimoni arquitectònic i monumental del Park Güell. En particular les parets a l’interior del recinte del parc en les que s’ha actuat mai no han format part del conjunt arquitectònic i monumental, i a més han sigut alterades al llarg del temps sense preservar la seva aparença prèvia. Tot i així, si algú encara té ganes de parlar de vandalisme, ens agradaria saber com és que s’han trencat algunes de les boles de pedra massisa que envoltaven la Plaça de la Natura, elements de l’obra de Gaudí, i que s’han retirat del seu lloc original durant els “treballs d’adequació del Park Güell per regular l’accés turístic a la zona monumental” -en realitat treballs per mercantilitzar l’accés de qualsevol persona a la zona monumental, no només dels turistes. Una sort similar han patit alguns bancs de pedra massissa que evidentment també formen part del patrimofree park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationni original del parc. [Comunicat #1]

La defensa de un espacio público de todxs y para todxs es un punto principal de nuestro manifiesto. Es por ello que frente a la ofensiva del ayuntamiento y la empresa privada B:SM (antes era pública pero recientemente el alcalde Xavier Trias ha decidido ponerla en manos privadas) en favor de la mercantilización y la privatización de la gestión del Park Güell, hemos querido llevar a cabo nuestra particular campaña por un Park Güell libre y gratuito.

free park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationInicialmente el Park Güell se concibió como un emplazamiento para las segundas residencias de la burguesía barcelonesa pero sólo se llego a construir una casa modelo y se acabó convirtiendo en lo que ha sido hasta hoy: un jardín y parque público de todxs y para todxs muy presente en la vida de los vecinos y las vecinas de los barrios con los que limita. I así queremos que continue siendo. Para más información sobre este conflicto podéis consultar la página de la Plataforma Defensem el Park Güell y contribuir a la financiación de su documental “El Dret a Gaudí(R)”.

Tenemos un mensaje para aquellos que desde sus poltronas puedan sentir la tentación de acusarnos de vandalismo y usar las intervenciones como excusa para intentar justificar el cierre del parque o deslegitimar otras formas de lucha política: todas las localizaciones han sido expresamente escogidas para no afecfree park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationtar el patrimonio arquitectónico y monumental del Park Güell. En particular las paredes en el interior del recinto del parque en las que se ha actuado nunca han formado parte del conjunto arquitectónico y monumental, y además han sido alteradas a lo largo del tiempo sin preservar su apariencia previa. Aún así, si alguien todavía tiene ganas de hablar de vandalismo, nos gustaría saber como es que se han roto algunas de las bolas de piedra maciza que rodeaban la “Plaça de la Natura”, elementos de la obra de Gaudí, y que se han retirado de su sitio original durante los “trabajos de adequación del Park Güell para regular el acceso turístico a la zona monumental” -en realidad los trabajos son para mercantilizar el acceso de cualquier persona a la zona monumental, no sólo de los turistas. Una suerte similar han corrido los bancos de piedra maciza que evidentmente también forman parte del patrimonio original del parque. [Comunicat #1]free park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercialization

The defence of everyone’s public space is a main point of our manifesto. That is why to show our opposition to the offensive by the council and the private company B:SM (formerly public but recently mayor Xavier Trias decided to put it in private hands) to promote the commercialization and management privatization of Park Güell, we carried out our particular campaign for a Free Park Güell.

Park Güell was initially conceived as an area for the vacation homes of the high class in Barcelona, but only one model home was ever built, and it ended up being what it has been until now: everybody’s public garden and park, very present in the daily life of the residents of the limiting neighbourhoods. And so we want to keep it. For more information on this conflict please visit the website of the Plataforma Defensem el Park Güell and contribute to the funding of their documentary “El Dret a Gaudí(R)”.

We have a message for those who might feel the temptation of accusing as of vandalism and use the interventions as an excuse to try to justify the closure of the park or to undermine other means of political struggle: all locations where expressly chosen not to affect the architectonic and monument patrimony of Park Güell. In particular the walls inside the grounds of the free park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationpark in that were acted on have never been part of the architectural and monument complex, and they have been altered over time without preserving its previous appearance. However, if someone wishes to speak about vandalism, we would like to know how was it that some of the solid-rock balls that surrounded the “Plaça de la Natura” (Nature’s Square), elements of Gaudí’s work, which were removed from its original place during the “adaptation works to regulate the tourist access to the monumental area” -actually the works are to commercialize the access of any person to the monumental area, not just tourists. Some solid-rock benches have suffered a similar fate which evidently are also part of the original patrimony of the park. [Comunicat #1]

Material Logos: #1 #2 Cartoons: #1 #2 #3 Stickers: smaller/small/big/bigger.

Prou especisme!

animal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zooLa prohibició de les corridas a Catalunya ha estat utilitzada dins del discurs populista de confrontació Catalunya-Espanya per ambdues parts. Des de l’estat espanyol s’ha venut la idea de que la prohibició es basava exclusivament en el dubtós argument de que les corridas són una tradició espanyola i no catalana. Si bé l’argument és en efecte dubtós, és discutible que s’hagi utilitzat com a tal, i en tot cas el que no és cert és que hagi estat l’únic. Per part de les institucions catalanes s’ha presentat la mesura com una defensa dels drets dels animals. Si bé és cert que la prohibició protegeix els braus del maltracte, la tortura i l’assassinat de les corridas, hi ha altres tradicions similars, com ara el bou embolat, en les que l’animal també és torturat però que no han sigut incloses en la prohibició perquè malauradament estan més arrelades al territori català.

Des de l’Artgot hem volgut denunciar aquesta situació de manipulació per part del poder i aprofitar per ampliar el discurs a la defensa dels drets de tots els animals i a la lluita contra l’especisme que actualment domina la societat.

animal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zooanimal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zoo

La prohibición de las corridas en Catalunya ha sido utilizada dentro del discurso populista de confrontación Catalunya-España por ambas partes. Desde el estado español se ha vendido la idea de que la prohibición se basaba exclusivamente en el dudoso argumento de que las corridas son una tradición española y no catalana. Si bien el argumento es en efecto dudoso, es discutible que se haya utilizado como tal y en cualquier caso no es cierto que haya sido el único. Por parte de las instituciones catalanas se ha presentado la medida como una defensa de los derechos de los animales. Si bien es cierto que la prohibición protege a los toros del maltrato, la tortura y el asesinato de las corridas, hay otras tradiciones similares, como el toro embolado, en las que el animal también es torturado pero que no han sido incluidas en la prohibición porque por desgracia están más arraigadas en el territorio catalán.

Desde l’Artgot hemos querido denunciar esta situación de manipulación por parte del poder y aprovechar para ampliar el discurso a la defensa de los derechos de todos los animales y a la lucha contra el especismo que actualmente domina la sociedad.

animal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zooanimal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zoo

The prohibition of the corridas in Catalunya has been used within the populist discourse of Catalunya-Espanya confrontation by both sides. The Spanish state tried to sell the idea that the prohibition was based exclusively in the uncertain argument that the corridas are a Spanish tradition and not a Catalan one. Whereas this argument is indeed uncertain, whether it has been used or not is arguable, and in any case it is not true that it has been the only one. Catalan institutions have presented the measure as a defence of animal rights. While it is true that the prohibition protects bulls from the mistreatment, torture, and slaughter of the corridas, there are other similar traditions, such as the “bou embolat” (a bull with fire balls on its horns), in which the animal is also tortured, that have not been included in the prohibition because unfortunately they are more rooted in the Catalan territory.

L’Artgot wanted to denounce this situation of manipulation by the power and take the chance to expand the discourse to the defence of animal rights’ and the struggle against speciesism that presently dominates society.

animal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zooanimal circus animal rights animal testing assassination bull fighting correbou house pets marker poster slaugther speciesism torture zoo

Visca la lluita feminista!

El 8 de març és el dia internacional de la Dona i vam voler preparar un pòster per posar de manifest la manca de visibilitat i la distorció que pateixen la discriminació patriarcal i el masclisme en la nostra societat. Inspirat en el lema feminista “Posa’t les ulleres morades!” vam dissenyar el nostre particular test d’agudesa visual sobre conflictes socials per mostrar que no totes les lluites llibertàries reben la mateixa atenció quan en realitat totes elles estan íntimament lligades i cap d’elles té sentit sense la resta.

classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades

El 8 de marzo es el día internacional de la Mujer y quisimos preparar un póster para poner de manifiesto la falta de visibilidad y la distorción que sufren la discriminación patriarcal y el machismo en nuestra sociedad. Inspirado en el lema feminista “¡Ponte las gafas moradas!” diseñamos nuestro particular test de agudeza visual sobre conflictos sociales para mostrar que no todas las luchas libertarias reciben la misma atención cuando en realidad todas ellas están íntimamente ligadas y ninguna tiene sentido sin el resto.

classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres moradesclassism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades

The 8th of March is the International Women’s Day and we wanted to prepare a poster to highlight the lack of visibility and the distortion affecting patriarchal discrimination and male chauvinism in our society. Inspired in the feminist motto “Put on the purple glasses!” we designed our particular visual acumen test on social conflicts to show that not all libertarian struggles receive the same attention when in reality all of them are intimately related and none of them makes any sense without the rest.

classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades

MaterialPoster