Free Park Güell

free park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationLa defensa d’un espai públic de tot_s i per a tot_s és un punt principal del nostre manifest. És per això que davant l’ofensiva de l’ajuntament i l’empresa privada B:SM (abans era pública però recentment l’alcalde Xavier Trias ha decidit posar-la en mans privades) en favor de la mercantilització i la privatització de la gestió del Park Güell, hem volgut dur a terme la nostra particular campanya per un Park Güell lliure i gratuït.

Inicialment el Park Güell es va concebre com un emplaçament per a les segones residències de la burgesia barcelonina però només si va arribar a construir una casa model i es va acabar convertint en el que ha estat fins avui dia: un jardí i parc públic de tothom i per a tothom, molt present en la vida dels veïns i les veïnes dels barris amb els que limita. I així volem que continuï sent. Per més informació sobre aquest conflicte podeu consultar la pàgina de la Plataforma Defensem el Park Güell i contribuir al finançament del seu documental “El Dret a Gaudí(R)”.

Tenim un missatge per aquells que des de les seves poltrones puguin sentir la temptació d’acusar-nos de vandalisme i utilitzar les intervencions com a excusa per intentar justificar el tancament del parc o deslegitimar altres formes de lluita política: totes les localitzacions han sigfree park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationut expressament escollides per no afectar el patrimoni arquitectònic i monumental del Park Güell. En particular les parets a l’interior del recinte del parc en les que s’ha actuat mai no han format part del conjunt arquitectònic i monumental, i a més han sigut alterades al llarg del temps sense preservar la seva aparença prèvia. Tot i així, si algú encara té ganes de parlar de vandalisme, ens agradaria saber com és que s’han trencat algunes de les boles de pedra massisa que envoltaven la Plaça de la Natura, elements de l’obra de Gaudí, i que s’han retirat del seu lloc original durant els “treballs d’adequació del Park Güell per regular l’accés turístic a la zona monumental” -en realitat treballs per mercantilitzar l’accés de qualsevol persona a la zona monumental, no només dels turistes. Una sort similar han patit alguns bancs de pedra massissa que evidentment també formen part del patrimofree park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationni original del parc. [Comunicat #1]

La defensa de un espacio público de todxs y para todxs es un punto principal de nuestro manifiesto. Es por ello que frente a la ofensiva del ayuntamiento y la empresa privada B:SM (antes era pública pero recientemente el alcalde Xavier Trias ha decidido ponerla en manos privadas) en favor de la mercantilización y la privatización de la gestión del Park Güell, hemos querido llevar a cabo nuestra particular campaña por un Park Güell libre y gratuito.

free park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationInicialmente el Park Güell se concibió como un emplazamiento para las segundas residencias de la burguesía barcelonesa pero sólo se llego a construir una casa modelo y se acabó convirtiendo en lo que ha sido hasta hoy: un jardín y parque público de todxs y para todxs muy presente en la vida de los vecinos y las vecinas de los barrios con los que limita. I así queremos que continue siendo. Para más información sobre este conflicto podéis consultar la página de la Plataforma Defensem el Park Güell y contribuir a la financiación de su documental “El Dret a Gaudí(R)”.

Tenemos un mensaje para aquellos que desde sus poltronas puedan sentir la tentación de acusarnos de vandalismo y usar las intervenciones como excusa para intentar justificar el cierre del parque o deslegitimar otras formas de lucha política: todas las localizaciones han sido expresamente escogidas para no afecfree park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationtar el patrimonio arquitectónico y monumental del Park Güell. En particular las paredes en el interior del recinto del parque en las que se ha actuado nunca han formado parte del conjunto arquitectónico y monumental, y además han sido alteradas a lo largo del tiempo sin preservar su apariencia previa. Aún así, si alguien todavía tiene ganas de hablar de vandalismo, nos gustaría saber como es que se han roto algunas de las bolas de piedra maciza que rodeaban la “Plaça de la Natura”, elementos de la obra de Gaudí, y que se han retirado de su sitio original durante los “trabajos de adequación del Park Güell para regular el acceso turístico a la zona monumental” -en realidad los trabajos son para mercantilizar el acceso de cualquier persona a la zona monumental, no sólo de los turistas. Una suerte similar han corrido los bancos de piedra maciza que evidentmente también forman parte del patrimonio original del parque. [Comunicat #1]free park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercialization

The defence of everyone’s public space is a main point of our manifesto. That is why to show our opposition to the offensive by the council and the private company B:SM (formerly public but recently mayor Xavier Trias decided to put it in private hands) to promote the commercialization and management privatization of Park Güell, we carried out our particular campaign for a Free Park Güell.

Park Güell was initially conceived as an area for the vacation homes of the high class in Barcelona, but only one model home was ever built, and it ended up being what it has been until now: everybody’s public garden and park, very present in the daily life of the residents of the limiting neighbourhoods. And so we want to keep it. For more information on this conflict please visit the website of the Plataforma Defensem el Park Güell and contribute to the funding of their documentary “El Dret a Gaudí(R)”.

We have a message for those who might feel the temptation of accusing as of vandalism and use the interventions as an excuse to try to justify the closure of the park or to undermine other means of political struggle: all locations where expressly chosen not to affect the architectonic and monument patrimony of Park Güell. In particular the walls inside the grounds of the free park graffiti marker commercialization parc guell park guell performance poster public park public space spray sticker stop commercializationpark in that were acted on have never been part of the architectural and monument complex, and they have been altered over time without preserving its previous appearance. However, if someone wishes to speak about vandalism, we would like to know how was it that some of the solid-rock balls that surrounded the “Plaça de la Natura” (Nature’s Square), elements of Gaudí’s work, which were removed from its original place during the “adaptation works to regulate the tourist access to the monumental area” -actually the works are to commercialize the access of any person to the monumental area, not just tourists. Some solid-rock benches have suffered a similar fate which evidently are also part of the original patrimony of the park. [Comunicat #1]

Material Logos: #1 #2 Cartoons: #1 #2 #3 Stickers: smaller/small/big/bigger.

Avortament lliure i gratuït!

Accions: #1#2
—————————————————— #2 ——————————————————  El dia 25 de cada mes unabortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickera processó de grups ultracatòlics com per exemple l’AVA (Associació de Víctimes de l’Avortament… WTF?!) desfila per l’Avinguda Gaudí fins la Sagrada Família amb el seu missatge d’odi contra l’avortament i en general contra la llibertat de decidir sobre el propi cos. Perquè en el fons tenen por dels nostres cossos alliberats, insubmissos i plens de plaers. Per mostrar-los el nostre rebuig i la nostra convicció de que el dret al propi cos és indiscutible vam marcar el seu recorregut habitual amb unes plantilles i una mica d’esprai per a que ho hagin de veure cada cop que hi passin. La tercera foto mostra un dels missatges que vam deixa a les parets de la ciutat per col·laborar en la campanya #SOSDretAlPropiCos.

El día 25 de cada mes una procesión de grupos ultracatólicos como por ejemplo el AVA (Asociación de Víctimas del Aborto… WTF?!) desfila por la Avinguda Gaudí hasta la Sagrada Familia con su mensaje de odio contra el aborto y en  general contra la libertad abortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickerde decidir sobre el propio cuerpo. Porque en el fondo tienen miedo de nuestros cuerpos liberados, insumisos y llenos de placeres. Para mostrarles nuestro rechazo y nuestra convicción de que el derecho al propio cuerpo es indiscutible marcamos su recorrido habitual con unas plantillas y un poco de spray para que tengan que verlo cada vez que pasen. La tercera foto muestra uno de los mensajes que dejamos en las paredes de la ciudad para colaborar en la campaña #SOSDretAlPropiCos.

abortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickerOn the 25th day of every month a procession of ultracatholic groups such as the AVA (Association of Victims of Abortion… WTF?!) march down Avinguda Gaudí to the Sagrada Família with their message of hatred against abortion and in general against the freedom to decide about one’s body. Because deep inside they fear our liberated, rebellious and pleasure-full bodies. To show them our rejection and our conviction that the right to one’s own body is indisputable we marked their usual itinerary with some stencils and spray so that they have to see it every time the pass by. The third picture shows one of the messages we left on the city walls to collaborate in the campaign #SOSDretAlPropiCos.
—————————————————— #1 ——————————————————
Tal com s’explica en aquest reportatge a Pikara Magazine, la reforma de la llei de l’avortament anunciada per Gallardón suposarà un retrocés en el dret de les biodones a decidir sobre el nostre propi cos. Aquesta llei no farà que deixem d’avortar, només aconseguirà que ho fem en pitjors condicions augmentant el risc per a les nostres vides. Davant de l’ofensiva antiavortista (mal autoanomenada “pro-vida”) orquestrada per la “conferencia episcopal española” en suport d’aquesta proposta de llei, molts col·lectius vam decidir contraatacar desfigurant la seva publicitat pro-vocadora de vòmit (hem desenfocat la foto per a que l’efecte no sigui tan fastigós).

abortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickerEls cartells van ser ràpidament i degudament tunejats, així que vam portar la nostra acció a un dels símbols més emblemàtics de l’església catòlica a Barcelona: la Catedral. Ells bombardegen els nostres carrers posant les seves opinions en boca d’embrions, fetus i bebès (curiosament blanc, ros, masculí i vestit blau) alhora que invisibilitzen les úniques implicades en l’avortament amb capacitat per manifestar la seva pròpia opinió. Nosaltres responem a aquesta agressió en forma de moralisme desubicat amb la convicció de que el dret a l’avortament i al propi cos ens corresponen exclusivament a cadascú.

abortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickerComo se explica en este reportaje en Pikara Magazine, la reforma de la ley del aborto anunciada por Gallardón supondrà un retroceso en el derecho de las biomujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Esta ley no hará que dejemos de abortar, sólo conseguirá que lo hagamos en peores condiciones aumentando el riesgo para nuestras vidas. Frente a la ofensiva antiabortista (mal autonombrada “pro-vida”) orquestada por la conferencia episcopal española en apoyo a esta propuesta de ley, muchos colectivos decidimos contraatacar desfigurando su publicidad pro-vocadora de vómito (hemos desenfocado la foto para que el efecto no sea tan asqueroso).

Los carteles publicitarios fueron rápidamente y debidamente tuneados, así que llevamos nuestra acción a uno de los símbolos más emblemáticos para la iglésia católica en Barcelona: la Catedral. Ellos bombardean nuestras calles poniendo sus opiniones en boca de embriones, fetos y bebés (curiosamente blanco, rubio, masculino y vestido de azul) a la vez que invisibilizan a las únicas implicadas en el aborto con capacidad para manifestar su propia opinión. Nosotras respondemos a esta agresión en forma de moralismo desubicado con la convicción de que el derecho al aborto y al propio cuerpo nos corresponden exclusivamente a cada una.

abortion banner right right to abortion right to one's own body spray stencil stickerAs explained in this article at Pikara Magazine, the reform of the abortion law announced by Gallardón will be a setback in the right of biowomen to decide about our own body. This law will not stop us from aborting, it will only force us to do it in worse conditions increasing the risk to our lives. Against the anti-abortion offensive (wrongly self-appointed “pro-life”) orchestrated by the “conferencia episcopal española” in support of this bill, many groups decided to counterattack by defacing their vomit pro-voking advertisements (we blurred the pic to reduce its disgusting effect).

The poster ads were quickly and duly tuned, so we took our action to one of the most iconic symbols of the catholic church in Barcelona: the Cathedral. They bombard our streets by putting their opinions in the mouths of embryos, fetuses and babies (curiously enough, one which is white, blond, masculine, and dressed in blue) and at the same time they ignore the only ones involved in abortion with the actual ability to express their own opinion. We answer back to this aggression in the form of misplaced moralism with the conviction that the right to abortion and to one’s own body correspond exclusively to each one of us.

MaterialEnganxina Dickross

l’Artgot Irat Cru

Amb la tripulació reunida per fer autoavaluació vam decidir que volíem un nom en català que és la llengua del nostre entorn i la de molt_s de nosaltres. Mantindrem el nom en anglès, però el nostre àmbit d’actuació i la nostra realitat social immediata són en català així que també tindrem un nom en aquesta llengua.AIC artgot artgot cru artgot irat artgot irat cru l'artgot spray stencil

El nom escollit és l’Artgot Irat Cru, l’Artgot Irat, l’Artgot Cru o simplement l’Artgot. La versió completa té les mateixes inicials i síl·labes que el nom en anglés. A més té un aire d’embarbussament. “Artgot” és la barreja d'”Art” i “Argot” i indica que usem el llenguatge artístic urbà. Els adjectius “Irat” i “Cru” són també força transparents: estem cabrejats i ens expressem sense embuts.

Con la tripulación reunida para hacer autoevaluación decidimos que queríamos un nombre en catalán que es la lengua de nuestro entorno y la de muchxs de nosotrxs. Mantendremos el nombre en inglés, pero nuestro ámbito de actuación y nuestra realidad social inmediata son en catalán así que también tendremos un nombre en esta lengua.

AIC artgot artgot cru artgot irat artgot irat cru l'artgot spray stencilEl nombre escogido es l’Artgot Irat Cru, l’Artgot Irat, l’Artgot Cru o simplemente l’Artgot. La versión completa tiene las mismas iniciales y sílabas que el nombre en inglés. Además tiene un aire de trabalenguas. “Artgot” es la mezcla de “Art” y “Argot” e indica que usamos el lenguaje artístico urbano. Los adjetivos “Irat” (airado) y “Cru” (crudo) son también bastante transparentes: estamos cabreados y nos expresamos sin tapujos.

With the crew assembled for self-evaluation we decided that we wanted a name in Catalan which is the language of our environment and of many of us. We will keep the name in English, but our field of action and our immediate social reality are in Catalan so we will have a name in this language too.

The chosen name is l’Artgot Irat Cru, l’Artgot Irat, l’Artgot Cru or simply l’Artgot. The AIC artgot artgot cru artgot irat artgot irat cru l'artgot spray stencilfull version has the same initials and syllables as the name in English. Moreover it is a bit of a tongue-twister. “Artgot” is a mix of “Art” and “Argot”, and indicates that we use the urban art language. The adjectives “Irat” (wroth) and “Cru” (raw) are also quite transparent: we are pissed and we express ourselves bluntly.

Material Stencil #1